KENNISCENTRUM SOCIALE INNOVATIE PARTICIPATIE ZORG EN ONDERSTEUNING LECTOR JEAN PIERRE WILKEN

Meer tijd en aandacht voor mensen in kwetsbare posities

We leven in een tijd waarin mensen snel en efficiënt geholpen moeten worden. Maar mensen in kwetsbare posities hebben vaak veel meer aan een hulpverlener die tijd en aandacht voor ze heeft. Professionals die mensen waarderen om hun kwaliteiten en hun ervaringen. Professionals die mensen in hun kracht zetten en ze helpen burger te zijn.

Wmo-werkplaats Utrecht

De Wmo-werkplaats Utrecht is een samenwerkingsverband van het lectoraat PZO, het lectoraat IMD, veel instellingen, gemeentes en clientenorganisaties in de Provincie Utrecht en het Gooi met als doel om kennis te verzamelen en te verspreiden over het werken in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning. De Wmo-werkplaats kent de volgende projecten:

1. Monitoring Transitie ABWZ-Wmo (projectleider Els Overkamp)
2. Methodiekontwikkeling Kanteling/Support (projectleider Els Overkamp)
3. Integraal Wijkgericht Werken / Sociale Teams (projectleider Vincent de Waal)
4. Samenspel Formele - Informele Zorg (projectleider Ellen Witteveen)
5. Samenwerking tussen professionals en vrijwilligers in het sociale domein (projectleider Sabrina Keinemans)
6. Eenzaamheid en Sociaal Isolement (projectleider Trudy Dankers)
7. Maatschappelijke Ondersteuning en Participatie in Amersfoort (vervolg op Community Participation) / (projectleider Leo Admiraal)
8. Implementatieprogramma Cliëntondersteuning Utrecht (projectleider Inge Scheijmans)  

Meer informatie vindt u op www.wmowerkplaatsutrecht.nl.

Expeditie inclusie: (on)gewoon doen!

Tussen 2013-2015 hebben zeven zorgorganisaties, onder andere in samenwerking met Hogeschool Utrecht, in proeftuinen samengewerkt aan de vraag hoe iedereen optimaal kan deelnemen aan de samenleving. Naar aanleiding van de wensen en talenten van de mensen die de zorgorganisaties ondersteuning boden is binnen de veranderteams een veranderproces in gang gezet, waarmee stappen zijn gezet naar een meer inclusieve samenleving. Lees de ervaringen in het magazine Expeditie Inclusie. Het leerplatform ‘Hard/t voor Inclusie’ dat Vilans ontwikkelde, laat zien wat de betrokken organisaties hiervan hebben geleerd, inclusief tools en tips ter inspiratie voor andere organisaties om te werken aan inclusie.

Procesvolgend onderzoek
Het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht heeft de proeftuinen met hulp van studenten gevolgd middels onderzoek. Lees verder.

Sociale participatie voor mensen in kwetsbare posities

Participatie, Zorg en Ondersteuning

Het lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning richt zich op burgers met een kwetsbare positie in de samenleving. Daarbij gaat het met name om mensen met een psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking, die het risico lopen van sociaal isolement. Wij willen eraan bijdragen dat zij volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Daarom ontwikkelen we kennis en methodieken voor de professionals die deze mensen ondersteunen.
Lees meer over het lectoraat.
 

Contact

Wilt u meer weten over het lectoraat, ons onderzoek of onze publicaties?
Neem dan contact met ons op.

Integrale wijkteams: een kwestie van kiezen

 Integrale wijkteams schieten als paddenstoelen uit de grond. Gemeentebestuurders en beleidsambtenaren hebben er hoge verwachtingen van. Voordat men overgaat tot de vorming van zulke wijkteams zal er over enkele keuzes goed nagedacht moeten worden. Die zijn namelijk bepalend voor de samenstelling en het functioneren van de wijkteams. Lees hier het artikel van De Waal, Scheijmans, Binkhorst & Wilken (2014) gepubliceerd in Tijdschrift Sociale Vraagstukken